วิทยานิพนธ์ ที่สำเร็จการศึกษา (View)

contains
ลำดับที่
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng)
ชื่อนิสิต
PERDO ID
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึษาร่วม
รหัสโครงการวิจัย (ย่อย)
ปีที่เข้าศึกษา
วันที่จบการศึกษา
จำนวนการคลิก
956 Volatile Flavor Compounds in Thai Fish Sauce: Genesis and Quality Changes During Storage เจษฎา วิชาพร 01-06-10-000131 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ     09/01/2009 01/04/2013 20
955 Protective Role of Marine Algal Extract Against Oxidative Stress and Bacterial Infection of Farm Fish มนต์สรวง ยางทอง 01-06-13-000035 วุฒิพร พรหมขุนทอง     09/01/2010 03/28/2013 9
954 Bacteria Interface Pickering Emulsion Stabilized by Self-assembled Bacteria-Chitosan Network ขจรพงศ์ มานพวิเศษเจริญ 01-06-10-000111 จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ     06/01/2007 05/29/2012 7
953 Phylogeography of Cobia (Rachycentron canadum) in Thailand อดิสร คงชาตี 01-06-14-000015 จรส พินจงสกุลดิษฐ     06/23/2009 05/14/2012 6
952 Stabization of Oil-In-Water Emulsions by Polysaccharides and Proteins ขนิษฐา จริยาชวลิต 01-06-10-000051 สุเทพ ไวยครุฑธา     06/01/2004 09/26/2011 7
951 Propagation of Hom Kra-Dang-Nga Rice through Tissue Culture Technic and Its Coservation In Vitro ภาวิน อิทธิรส 01-06-16-000007 สมปอง เตชะโต   55-006-012 06/07/2010 03/05/2014 6
950 Cloning and Characterization of a Gene Controlling Production of Anthocyanin in Thai Rice ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ 01-06-02-000063 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์   55-005-004 02/01/2014 09/16/2016 9
949 Phylogeography of Cobia (Rachycentron canadum) in Thailand อดิสร คงชาตี 01-06-14-000015 จรส พินจงสกุลดิษฐ     06/23/2009 05/14/2012 7
948 Application of Fortilin in Diet for Immune Stimulation and Increase Resistance to White Spot Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamei) อรอนงค์ คงทวี 01-06-13-000033 ชุติมา ตันติกิตติ     06/08/2009 06/06/2012 8
947 Histological changes of digestive tract and development of microparticulate diets for Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch) larvae จุฑารัตน์ คชเวช 01-06-13-000032 ชุติมา ตันติกิตติ     06/08/2009 04/26/2013 5
946 Selection of Rubber Clones for Rootstock and Genetically Analysis Using DNA Markers กษมา เชิงฉลาด 01-06-13-000023 จรัสศรี นวลศรี     06/08/2009 09/29/2012 8
945 Effects of different levels of soybean meal supplementation with sago palm pith on nutrient utilization and rumen ecology of Thai Indigenous Cattle วิยะดา บุญสีลาภ 01-06-13-000019 วันวิศาข์ งามผ่องใส     06/01/2008 05/29/2013 10
944   ศุภวรรณ วลัยศรี 01-06-10-000141 อภิญญา อัศวนิก     09/01/2009 01/16/2013 0
943 Genome-Wide Prediction and Identification of MicroRNAs and Their Target Genes in Cassava อรศยา ภาตะนันท์ 01-06-10-000136 จรัญญา ณรงคะชวนะ     09/01/2009 05/11/2012 5
942 Genetic analysis of thermotolerant ethanol producing yeast อัญชิษฐา แซ่เจียม 01-06-10-000086 ชื่นจิตต์ บุญเฉิด     06/01/2006   6
941 The production of ACE-inhibitor in fermented milk products and its sensory characteristics วาสิณี ภิรมณ์รัก 01-06-10-000083 ธนัท อมาตยกุล     06/01/2006   5
940 The nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer as a target sequence to study intraspecific diversity of Termitomyces spp. In Kanchnaburi Province ประภาพรรณ ซอหะซัน 01-06-10-000030 ถาวร วินิจสานันท์     06/01/2003 05/12/2011 5
939 Analysis and Application of Potential Immunostimulant for shrimp อรรถสิทธิ์ อุดมเพชราภรณ์ 01-06-10-000028 Cornel Verduyn     06/01/2003 09/29/2011 4
938 Increment of Female Sex Ratio in Layer Chickens by Antibody Against Male-specific Antigen นารีรัตน์ กุลาวาชัย 01-06-09-000092 เพทาย พงษ์เพียจันทร์     09/01/2010 05/30/2014 5
937 Effects of Low Temperature and Water Deficit Combined with Potassium Chlorate on Hormone Contents and Off-season Flowering of Longan cv. Daw ชิติ ศรีตนทิพย์ 01-06-09-000087 พิทยา สรวมศิริ     09/01/2010 03/13/2015 5