รายชื่อวารสารที่ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  Printer Friendly  Export to Excel  

 ค้นหา

ลำดับที่
ชื่อวารสาร
ประเภท
Impact factor
อยู่ในฐานข้อมูล
1
Thai Journal of Biotechnology
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
2
วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
4
วารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
5
วารสารโรคพืช
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
6
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
7
วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
8
วารสารสมุนไพร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
9
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา (The Journal of Tropical Medicine and Oarasitology)
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
10
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (KKU Vet Journal)
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
11
Thai Journal of Genetics
ระดับชาติ
 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
12
วารสารสัตวแพทย์ (Journal of Kasesart Veterinarians)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
13
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
14
วารสารเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
15
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น(แก่นเกษตร)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
16
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
17
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
18
วารสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
19
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (Journal of Wildlife in Thailand)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
20
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
21
วารสารสำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
22
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
23
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
24
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal)
ระดับชาติ
 
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI
25
Acta Biotechnologica
ระดับนานาชาติ
1.707
WILEY-VCH Verlag GmbH
27
Acta Virology
ระดับนานาชาติ
0.682
 
28
Advance in Agronomy
ระดับนานาชาติ
5.204
Elsevier, Science direct
29
Advance in Virus Research
ระดับนานาชาติ
3.971
Sciecce Direct, Scopus, Elsevier
30
Agricultural Science Journal
ระดับนานาชาติ
 
 
31
Agronomie
ระดับนานาชาติ
 
 
32
Agronomy Journal
ระดับนานาชาติ
1.794
AGRICOLA Plus Text, eLibrary, Wilson OmniFile Full
33
Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
ระดับนานาชาติ
1.644
Spriner Link
34
American Journal of Veterinary Research (Am J Vet Res)
ระดับนานาชาติ
1.269
Pub Med Central
35
American Journal of Biochemistry and Biotechnology
ระดับนานาชาติ
 
 
36
American Journal of Botany
ระดับนานาชาติ
2.664
Wilson OmniFile Full Text Mega Edition - Full Text
37
American Journal of Physiology
ระดับนานาชาติ
0.729
Scopus
38
Angiogenesis
ระดับนานาชาติ
6.063
Springer Science, Business Media
39
Animal Genetics
ระดับนานาชาติ
2.403
Academic Search Premier, Blackwell Synergy
40
Animal Hospital
ระดับนานาชาติ
 
American Animal Hospital Association
41
Animal science and Technology (Japan)
ระดับนานาชาติ
 
 
42
Annals of Applied Biology
ระดับนานาชาติ
2.179
Association of Applied Biologists, Blackwell Publ
43
Annals of Biomedical Engineering
ระดับนานาชาติ
2.368
SpringerLINK
44
Annals of the New York Academy of Science
ระดับนานาชาติ
2.847
Wiley-Blackwell
45
Annual of Applied Biology
ระดับนานาชาติ
2.179
Wiley-Blackwell
46
Annual of the Entomological Society of America
ระดับนานาชาติ
1.317
 
47
Annual Review of Biochemistry
ระดับนานาชาติ
34.317
Academic Search Premier, Wilson OmniFile Full Tex
48
Annual Review of Entomology
ระดับนานาชาติ
11.455
Academic Search Premier, AGRICOLA Plus Text, Wilso
49
Annual Review of Phytopathology
ระดับนานาชาติ
9.875
Academic Search Premier, AGRICOLA Plus Text, Wilso
50
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology
ระดับนานาชาติ
 
Academic Search Premier, AGRICOLA Plus Text, Wilso
51
Apoptosis
ระดับนานาชาติ
4.788
SpringerLink
หน้า  หน้าแรก ย้อนกลับ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย  จาก 7
     ข้อมูล 1 ไปยัง 50 จาก 322

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)