หน้าแรก About CAB บุคลากร งานวิจัย หลักสูตร การบริการ English

สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์
สาขาพฤกษศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.บ., 2516, ม.เกษตรศาสตร์,
M.S., Ph.D., 2522, Oregon State University, U.S.A.
e-mail: suntaree.y@ku.ac.th

Website : http://ecophys.cab.kps.ku.ac.th


หน่วยปฏิบัติการชีวเคมี สรีร-นิเวศวิทยา(Eco-Physio-Biochemistry Unit)

    หน่วยปฏิบัติการนี้ มีขอบเขตการทำงานที่ศึกษาพืชเป็นทั้งต้น ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจการทำงานของพืชทั้งระบบ และเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากผลที่ได้ในระดับโมเลกุลและเซลล์ ในปัจจุบัน งานที่ดำเนินการยังจำกัดอยู่ในวงของสรีรวิทยาของพืชเป็นส่วนใหญ่ งานของห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา-ชีวเคมีของพืช (Plant Physio-Biochemistry Laboratory) เน้นการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของน้ำในระบบดิน-พืช และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช

       งานวิจัยหลักในปัจจุบันของห้องปฏิบัติการของเรา เน้นกระบวนการสังเคราะห์แสงและคายน้ำของพืช โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่เป็นพืชท้องถิ่น เพื่อสะสมองค์ความรู้ของต้นไม้ในประเทศไทย ให้มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอที่จะจัดการพืชตามความต้องการในการเติบโตของพืชนั้นๆ

       ข้อมูลที่มีเป็นเรื่องของอัตราการสังเคราะห์แสงและคายน้ำของใบ ควบคู่กับค่าพลังงานศักย์ของน้ำภายใต้สภาพอากาศในรอบวัน และในช่วงฤดูต่างๆ และข้อมูลเส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ของต้นไม้ได้แก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน และปาล์มน้ำมัน

       ห้องปฏิบัติการของเรามีเครื่องมือที่ครบสมบูรณ์ในการศึกษาเรื่องพลังงานของน้ำ ทั้งในพืชและในดิน และมีข้อมูลและประสบการณ์เรื่องน้ำในระบบพืชที่อาจจะมากที่สุดในประเทศ

       เครื่องมือด้านแลกเปลี่ยนแก๊สที่มี ทำให้เราสามารถวัดอัตราแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ ทั้งระดับใบและระดับทั้งต้น

       ด้วยเครื่องมือที่มี งานวิจัยที่ทำครอบคลุมเนื้อหาได้หลายเรื่อง ทั้งการเก็บข้อมูลพื้นฐานการเติบโตและลักษณะสรีรวิทยาประจำพันธุ์พืช การศึกษาผลกระทบจากน้ำท่วมหรือขาดน้ำ การศึกษาสภาพความเข้มแสงและความชื้นในอากาศที่เหมาะสมกับการเปิดของปากใบ งานวิจัยที่เสร็จแล้วและที่ดำเนินอยู่ได้แก่ การศึกษาผลกระทบของมะม่วงจากน้ำท่วม ข้อมูลพื้นฐานของส้มเขียวหวานในเขตทุ่งรังสิต และของปาล์มน้ำมัน ปอสา แตงกวา ส่วนพืชที่สนใจศึกษาต่อไปได้แก่ มะละกอ พริก และกล้วยไม้

       นอกจากนี้ เรายังศึกษาด้านธาตุอาหาร ในแนวที่ประเมินปริมาณธาตุอาหารทั้งต้น ได้แก่ต้นยางพาราที่ขนาดต้นตั้งแต่ต้นกล้าจนถึง 20 ปี วิธีการนี้ ทำให้ได้ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นในต้นยางพาราแต่ละปี ซึ่งแบ่งเป็นปริมาณธาตุอาหารสำหรับการเติบโต และปริมาณที่อยู่ในผลผลิตคือน้ำยาง การให้ธาตุอาหารแก่ต้นทั้งสองส่วนจะทำให้การผลิตพืชเป็นไปอย่างยั่งยืน และใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่สามารถใช้กับไม้ยืนต้นอื่นๆ และได้ใช้เป็นหลักการกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ทำให้สามารถยกระดับผลผลิตของปาล์มน้ำมันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รายงานที่เผยแพร่

การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย. 2543. มีรายงานย่อย 14 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน. 2544.

มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในภาคตะวันออก. 2544.

Physiological characteristics of paper mulberry in experimental plot. 2001.

กลับ

สอบถามรายละเอียด เบอร์โทรติดต่อภายใน
สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  10900 โทร. (02) 9428361 ภายใน (02)9408010-19 ต่อ1370
  โทรสาร. (02) 9428361
สำนักงานกำแพงแสน : ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน
  จ. นครปฐม 73140 โทร. (034) 282494-8 โทรสาร ต่อ 117

 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์