ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 4 ก.พ. 2563
ประธานจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 9 (The 9th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology) ประชุมหารือร่วมกับ Professor Kazuo Watanabe จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำ นิสิต/นักศึกษา มาร่วมเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การประชุม The 6th KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 31 ม.ค. 2563
คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 4 คน นำโดย ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจำปี ณ วัดบางช้างเหนือ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 30 ม.ค. 2563
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณาจารย์ และนักวิจัยที่ร่วมโครงการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นำโดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะกรรมการ จำนวน 7 คน โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 9 ม.ค. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดงานบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 23 ธ.ค. 2562
รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ประธานคณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 16 ธ.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 11 ธ.ค. 2562
ครูระดับมัธยมศึกษาจากหลายโรงเรียนในจังหวัดอาเจะห์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานการศึกษาจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ "Short training for Aceh's vocational high school teachers on agriculture"
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 1 ธ.ค. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2" ในงานเกษตรกำแพงแสน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 28 พ.ย. 2562
ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center-ESEA) นำนักวิจัย และนักปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 18 คน จาก 10 ประเทศ ในโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 3
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 พ.ย. 2562
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 16 คนร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]