วันที่จัดการอบรม - สัมมนา : 8 มิ.ย. 60

การอบรม การตรวจสอบ SNP เพื่อจำแนกพันธุกรรมด้วยเทคนิค Kompetitive Allele Specific PCR (KASP)

         วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรม ด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมชนิด SNP และเทคนิคการตรวจแบบ KASP
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิค KASP ในพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิจัย-นักวิชาการ
2. คณาจารย์ และนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจลักษณะพันธุกรรมด้วยการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมชนิด SNP
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี KASP Real-time PCR ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย

วิทยากร
Technical Support : KASP Real-time PCR
บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด

กำหนดระยะเวลาและสถานที่อบรม
- ระยะเวลา : 1 วัน
- วันและเวลา : วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น
- สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


รายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสารประกอบ คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม - สัมมนา : คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091