รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่
ชื่อ - นามสุกล
หน่วยงาน/สังกัด
วันที่ลงทะเบียน
1 วนัชพร อมรองอาจ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 03/05/2018
2 สุนิสา เสือเมือง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 03/06/2018
3 จุฑามาศ ว่องวิกย์การ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 03/07/2018
4 วัชราภรณ์ โสภาเวส คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 03/08/2018
5 สมพร วงษ์ภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 03/08/2018
6 ปุณยพร สาคร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 03/20/2018
7 ปฐวี ภิราญคำ ภาควิชาโรคพืช 03/22/2018
10 กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ   03/22/2018
11 นางสาววัลย์วิณี อาจวิชัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 03/23/2018
12 นายวิศรุต กุลธนปรีดา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 03/23/2018
13 ชัญญานุช อุดมทรัพย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 03/26/2018
14 นงค์นิด พระไชยบุญ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร 03/26/2018
15 เรศวร์ ร่วมวงศ์ นิสิตปริญาโท ภาควิชาโรคพืช 03/26/2018
16 สุกัญญา ฤกษ์วรรณ นิสิตปริญาโท ภาควิชาโรคพืช 03/26/2018
17 ชามา พานแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/26/2018
18 ปิยนุช อ้อพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 03/27/2018
19 ญาณีนุช กล่ำบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/31/2018
20 นางสาวธิติมา จินตกานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/03/2018
21 อุไรพร ปราบปรี ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 04/04/2018
22 Prester C. J. Okafor Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen 04/05/2018
24 กันย์ดนัย ทรัพย์อุดมมาก คณะประมง 04/17/2018
25 วิลาสินี วงศ์กระจ่าง คณะประมง 04/17/2018
27 ชื่นกมล จันทร์ผึ้งสุข สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 04/19/2018
28 ภาวิณี ศรีสวัสดิ์   04/19/2018
29 สุทธิ์พรรษา จันทร์เรือง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน 04/23/2018
30 ภัทธิรา. วิยาสิงห์   04/26/2018