สุขโฉม ณ นคร

Sukchom

ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2555

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
       และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
       (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
   2. การลำเลียงน้ำเข้าออกและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำของผลมะเขือเทศในรอบวัน
   3. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

 

รุ่งนภา แก้วทองราช

rungnapa

ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2552

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม
   2. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
   3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   5. ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย

 

ประสิทธิ์ ขุนสนิท

Prasit

ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2554

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84
   2. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
       และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
       (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
   3. มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84
   4. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

 

อภิศักดิ์ เบ้าลี1 อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2554-มิถุนายน 2560


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล
 

วสิ ชัยสีหา

tada

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547
2 ชื่อเดิม ธาดา ชัยสีหา

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่างๆ กัน
    2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
    3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
    4. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
    5. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน
    6. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย

 

สุทิน หิรัญอ่อน

sutin

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ
   3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   5. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
   7. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน

 

พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ

supaporn

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547
2 ชื่อเดิม สุภาพร เรืองวิทยาโชติ


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี
   2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   3. ความเข้มแสงและสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียว
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   5. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
   7. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   8. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน