ประสิทธิ์ ขุนสนิท

Prasit

ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2554

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84
   2. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
       และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
       (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
   3. มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84
   4. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด