จินตณา บางจั่น

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2545

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. มวลชีวภาพของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600
   2. ปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพารา RRIM 600
   3. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในภาคตะวันออก
   4. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในภาคใต้ตอนล่าง
   5. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน
   7. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย