จินดารัตน์ วัดจินดา

jindarat

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2549

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของใบของต้นกล้ายูคาลิปตัส
   2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   4. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   5. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก