สุทิน หิรัญอ่อน

sutin

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของพริกขี้หนูสายพันธุ์ 83-168 และพริกช่อ มข. ลูกผสมตรงและลูกผสมสลับ
   3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   5. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
   7. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน