พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ

supaporn

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547
2 ชื่อเดิม สุภาพร เรืองวิทยาโชติ


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี
   2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   3. ความเข้มแสงและสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียว
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   5. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
   7. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   8. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน