วสิ ชัยสีหา

tada

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547
2 ชื่อเดิม ธาดา ชัยสีหา

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่างๆ กัน
    2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
    3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
    4. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
    5. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน
    6. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย