อภิศักดิ์ เบ้าลี1 อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2554-มิถุนายน 2560


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล