ภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

bhuripong

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2547

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
   3. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน

 

จินตณา บางจั่น

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2545

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. มวลชีวภาพของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600
   2. ปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพารา RRIM 600
   3. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในภาคตะวันออก
   4. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในภาคใต้ตอนล่าง
   5. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
   6. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน
   7. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย

 

จินดารัตน์ วัดจินดา

jindarat

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. ปี 2549

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1. ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของใบของต้นกล้ายูคาลิปตัส
   2. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
   3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
   4. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
   5. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก