ดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์

Duangsamorn Position : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ1

Address

 

 

: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A222) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Telephone

: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email

:

Website

: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

 
1เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน
อดีตเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2560-2561
อดีตนักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2548-2560


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล
2. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
    และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
    (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
3. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
5. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
6. ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย