พรรณี ชื่นนคร

Pannee

อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1,2 

ที่อยู่: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A223) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

1 อาจารย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565-ปัจจุบัน
2 นักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2546-2564

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่
  2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี
  3. การสอบเทียบหัววัด (sensor calibration) เบื้องต้น ก่อนใช้งานในภาคสนาม
  4. เครื่องวัดแรงดึงน้ำของดิน (Tensiometer)
  5. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์และธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน
  6. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ A และ B เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  7. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ D และ F เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  8. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนต้านทานไกลโฟเสท (Glyphosate) และยีนจิบเบอเรลลิน
      (Gibberellins) เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  9. Leaf Gas Exchange of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Grown in Ditch and Raised Bed Plots
10. ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสในการใช้น้ำที่ให้ในช่วงฤดูแล้ง
11. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
      และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
       (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
12. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล
13. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ
14. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอม โจ
15. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
16. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
17. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
18. ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย
19. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
20. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตายของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก

พรชัย ไพบูลย์

อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1,2

ที่อยู่: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A226) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

1 อาจารย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564-ปัจจุบัน
2 นักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2546-2564

 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่
  2. การสอบเทียบหัววัด (sensor calibration) เบื้องต้น ก่อนใช้งานในภาคสนาม
  3. ผลงานเด่น: ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรในการปรับสภาพโรงเรือนตามค่า VPD
  4. เครื่องวัดแรงดึงน้ำของดิน (Tensiometer)
  5. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์และธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน
  6. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ A และ B เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  7. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนที่ลดการสร้างลิกนินสองลักษณะ D และ F เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  8. ลักษณะสำคัญทางสรีรวิทยาของสายต้นยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีนต้านทานไกลโฟเสท (Glyphosate) และยีนจิบเบอเรลลิน
      (Gibberellins) เทียบกับสายต้นธรรมชาติ
      รายงานเสนอ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), ตุลาคม 2556, ไม่เผยแพร่
  9. Leaf Gas Exchange of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Grown in Ditch and Raised Bed Plots
10. ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสในการใช้น้ำที่ให้ในช่วงฤดูแล้ง
11. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
      และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
      (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
12. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล
13. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมัน
14. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
15. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
16. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
17. ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย
18. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
19. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตายของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก

วินัย อุดขาว

winai

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1

ที่อยู่: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A229) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

1 อาจารย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563-ปัจจุบัน


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
2. ผลงานเด่น: การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยูคาลิปตัสภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
3. Changes in leaf gas exchange and biomass of Eucalyptus camaldulensis in response to increasing drought stress
    induced by polyethylene glycol

4. การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล

คัทลียา ฉัตร์เที่ยง

cattleya

อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน 1

ที่อยู่: ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://agri.kps.ku.ac.th/agron

1 ศิษย์เก่า ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2547


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาเพื่อความเข้าใจการเกิดอาการยอดตาย ของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันตก
    2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ
    3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
    4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
    5. มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆ
    6. ดุลการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นมะม่วงที่ถูกน้ำท่วม
    7. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน

 

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล

srisangwan

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5596-3112

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.sci.nu.ac.th/biology

 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    1. อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม
    2. เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซด์
    3. การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย