ศัลยพงษ์ ขันทองดี

kuk Position : ผู้ช่วยนักวิจัย1

Address

 

 

: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A222) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Telephone

: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email

:

Website

: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

 
1 ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2560-ปัจจุบัน