ศิริญญา พาหะ

sirinya Position : ผู้ช่วยนักวิจัย1

Address

 

 

: ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช (A222) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Telephone

: 0-3428-1105-6 / 0-3428-2494-8 ต่อ 209

Email

:

Website

: https://www.cab.kps.ku.ac.th/plantbiophysics

 
1 ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก.กพส. ปี 2548-2554, พฤศจิกายน 2556-ปัจจุบัน


ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. การตอบสนองของกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบยูคาลิปตัสต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
      และกำหนดพื้นที่ปลูกสำหรับสายพันธุ์มีศักยภาพ
      (โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด, มกราคม 2555, ไม่เผยแพร่)
  2. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
  3. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี
  4. ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี
  5. ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย