ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559

 

สมาชิกห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วินัย อุดขาว ที่สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2558