มาทำความเข้าใจให้ถูกกับคำว่า “ค่านำไฟฟ้า (electrical conductivity) ของสารละลาย”

ค่านำไฟฟ้า (electrical conductivity) วัดการนำไฟฟ้าของน้ำหรือของสารละลายดิน ใช้ในทางปฐพีศาสตร์เป็นดรรชนีที่บ่งบอกถึงปริมาณเกลือที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ำ มีการใช้มากในช่วงแรกที่มีการศึกษาเพื่อระบุระดับเกลือในดิน จนเป็นที่เข้าใจผิดกันไปว่า ค่านำไฟฟ้าบ่งบอกความเค็มของดิน เป็นเพราะเกิดจากความสับสนของคำว่า “เกลือ”

ในทางเคมี เกลือจะหมายถึงสารประกอบใดๆ ที่เกิดจากกรดรวมกับด่าง โดยจะเค็มเช่นเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) หรือไม่ก็ได้ ที่ทางปฐพีศาสตร์ต้องระวังดินที่มีปริมาณเกลือสูง เพราะเกลือสร้างปัญหาการดูดใช้น้ำของราก การใส่ปุ๋ยในระยะแรกจะทำให้ค่านำไฟฟ้าของสารละลายดินมีค่าสูงขึ้นได้เช่นกัน เพราะปุ๋ยคือเกลือ แต่เป็นเกลือที่มีธาตุอาหารที่พืชใช้ได้ แต่ถ้าเกลือเป็นเกลือโซเดียม จะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะโซเดียมเป็นธาตุที่พืชไม่ใช้ จึงต้องพยายามกีดกันไม่ให้เข้าสู่ต้น ซึ่งเป็นการเปลืองพลังงาน (ATP) ของเซลล์

เมื่อมีการใช้ค่านำไฟฟ้าที่สื่อในทางว่าหมายถึงปริมาณเกลือโซเดียม ทำให้เกิดการใช้ค่านำไฟฟ้าเลยเถิดไปถึงการระบุคุณสมบัติของอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ว่าถ้ามีค่านำไฟฟ้าสูงหมายถึงมีเกลือโซเดียมสูง ซึ่งเป็นการเข้าใจค่านำไฟฟ้าอย่างผิดๆ การวัดปริมาณโซเดียมต้องวัดโดยตรงด้วยวิธีทางเคมี ไม่สามารถวัดได้จากค่านำไฟฟ้า จึงได้อธิบายความหมายของค่านำไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

อ่านเรื่องเต็ม (0.1 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 53)