สัมภาษณ์พิเศษ : “ทิศทางอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม”

 

ศักยภาพการผลิตปาล์มนํ้ามันของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

วิกฤตการณ์นํ้ามันปาล์มขาดแคลนและมีราคาแพงจะเกิดขึ้นซํ้าอีกหรือไม่

การเปิดตลาดค้าเสรีอาเซียน มีผลดีหรือผลเสียต่ออุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทยอย่างไร

ปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ความเห็นต่อการทำงานวิจัยรัฐร่วมเอกชน


หลากหลายคำถาม หลากหลายเรื่องราว หาคำตอบได้ใน

บทสัมภาษณ์พิเศษ : “ทิศทางอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม” โดยคุณการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)อ่านเรื่องเต็ม (4.0MB)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 27 ธ.ค. 54)

 

 

 

Ref : บทความจาก ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter)
ปีที่ 3 ฉนับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2554)