การให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย

ผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และคณะ
จำนวนหน้า : 188 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2543
ISBN :
Format : PDF fileการให้อากาศเพื่อกู้ชีวิตต้นมะม่วงที่ประสบอุทกภัย (11.4 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, กุมุท สังขศิลา, สิริกุล วะสี, บุญมา ป้านประดิษฐ์ และ มนตรี ค้ำชู

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (5.7 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จิตรฤทัย ชูมาก และ ธาดา ชัยสีหา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

ผลการเติมอากาศต่ออัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (6.3 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จิตรฤทัย ชูมาก และ ธาดา ชัยสีหา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของมะม่วงทั้งต้นภายใต้สภาพน้ำขัง (4.0 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ จิตรฤทัย ชูมาก

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

อัตราคายน้ำและค่านำไหลปากใบในรอบวันของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (3.4 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จินตณา บางจั่น, สิริกุล วะสี และ อุทัยวรรณ ด้วงเงิน

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (4.0 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จิตรฤทัย ชูมาก, ธาดา ชัยสีหา และ ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

ความเข้มแสงกับอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (3.7 Mb)
จิตรฤทัย ชูมาก, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ธาดา ชัยสีหา และ ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (8.5 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จินตณา บางจั่น และ จิตรฤทัย ชูมาก

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

Chlorophyll Fluorescence ของใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (5.2 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ ธาดา ชัยสีหา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

พลังงานศักย์ของน้ำในใบมะม่วงภายใต้สภาพน้ำขัง (9.9 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จินตณา บางจั่น และ ธาดา ชัยสีหา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

ผลการขังน้ำต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบมะม่วง (4.5 Mb)
สิริกุล วะสี

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

อัตราไหลในลำต้นมะม่วงในรอบวันภายใต้สภาพน้ำขัง (8.8 Mb)
เกวลิน ศรีจันทร์ และ กุมุท สังขศิลา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

การเปลี่ยนแปลงในรอบวันของขนาดลำต้นมะม่วงในสภาพน้ำขัง (2.4 Mb)
กุมุท สังขศิลา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างและสภาพรีดิวส์ของดิน และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในสารละลายดินในสภาพน้ำขัง (17.4 Mb)
เกวลิน ศรีจันทร์, ธเนศ ถาวรพานิชย์โรจน์ และ กุมุท สังขศิลา

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)

ภาคผนวก(5.6 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)