ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน

ผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และคณะ
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2544
ISBN :
Format : PDF fileบทสรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ (10.8 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

สภาพอากาศและน้ำในดินของแปลงส้มเขียวหวาน (23.1 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ไกรวุฒิ เจริญศิริ และ ภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

พลังงานน้ำในรอบวันของใบส้มเขียวหวาน (9.9 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, จินตณา บางจั่น, ธาดา ชัยสีหา และ ภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิและคายน้ำในรอบวันของใบส้มเขียวหวาน (13.1 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ธาดา ชัยสีหา, จิตรฤทัย ชูมาก, สุทิน หิรัญอ่อน และ ภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

เส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ ค่านำไหลของผิวใบสองด้าน และปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบส้มเขียวหวาน (9.2 Mb)
สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, จิตรฤทัย ชูมาก, ธาดา ชัยสีหา, สุทิน หิรัญอ่อน, จินตณา บางจั่น, สุภาพร เรืองวิทยาโชติ และ ภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)