มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ในภาคตะวันออก


ผู้แต่ง : จินตณา บางจั่น และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 33 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2544
ISBN :
Format : PDF fileตอนที่ 1 : มวลชีวภาพ (12.5 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 2 : ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (5.6 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 3 : ปริมาณธาตุอาหารของต้นยางพารา (4.1 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 4 : อัตราการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นยางพารา (5.8 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)