มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของต้นยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ในภาคใต้ตอนล่างผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ จินตณา บางจั่น
จำนวนหน้า : 39 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2545
ISBN :
Format : PDF fileตอนที่ 1 : มวลชีวภาพ (10.6 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 2 : ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (4.8 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 3 : ปริมาณธาตุอาหารของต้นยางพารา (4.3 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)

ตอนที่ 4 : อัตราการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นยางพารา (5.2 Mb)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 7 พ.ย. 51)