มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มโชกุนอายุ 2 ปี และผลส้มที่อายุต่างๆผู้แต่ง : เพียงใจ น้อยดี และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 27 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :
Format : PDF file

+ มวลชีวภาพ
+ ความเข้มข้นของธาตุอาหาร
+ ปริมาณธาตุอาหาร
+ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารตามระยะการเติบโต
+ ภาคผนวก

- ระดับความเป็นกรดด่าง (pH) ของตัวอย่างดิน

- สภาวะน้ำในเขตรากพืช

- ดรรชนีความเขียวของใบ (SPAD index)

- ดรรชนีบริกซ์ (Brix) ของผลส้มโชกุน

รายงานฉบับสมบูรณ์ (2.9MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)