ทดสอบการให้น้ำช่วงเย็นเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่มีผลต่อผลผลิตของกล้วยไม้ สกุลหวาย พันธุ์บอมโจ ของบริษัทกล้วยไม้ไทย จำกัด

ผู้แต่ง : พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 17 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN :
Format : PDF file+ ที่มาของปัญหาและสมมติฐาน
+ วิธีการ

1. สถานที่ทดลอง

2. วิธีการให้น้ำ

3. สภาพอากาศ

4. การเก็บข้อมูลผลผลิต

+ ผลการศึกษา

1. สภาพอากาศภายในโรงเรือนเทียบกับภายนอกก่อนเริ่มงานทดสอบ

2. สภาพอากาศตลอดช่วงเวลาของงานทดสอบ

3. การให้น้ำเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนในเวลาที่อากาศภายนอกมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

4. ผลผลิตช่อดอก

+ สรุป
+ คำเสนอแนะ
+ คำขอบคุณ
+ คณะทำงาน
+ ภาคผนวก

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (2.3 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)