ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของมังคุดของจันทบุรี

ผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ พรรณี ชื่นนคร
จำนวนหน้า : 67 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN :
Format : PDF fileรายงานสรุป

คำขอบคุณ

บทนำ
ที่มาของปัญหา
วัตถุประสงค์
แนวการศึกษา

1. สภาพแวดล้อมของสวนมังคุด
2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบมังคุด
3. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบมังคุดในรอบวัน
4. ประสิทธิภาพการใช้แสงของระบบรับแสง PSII ในรอบวัน
5. พลังงานศักย์ของน้ำและปริมาณน้ำสัมพัทธ์ของใบมังคุด
6. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (3.1MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)