ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสะละของจันทบุรี

ผู้แต่ง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ
จำนวนหน้า : 73 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :
Format : PDF fileรายงานสรุป
คำขอบคุณ
บทนำ
ที่มาของปัญหา
วัตถุประสงค์
แนวการศึกษา

1. สภาพแวดล้อมของสวนสะละ
2. ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละ
3. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบสะละในรอบวัน
4. ประสิทธิภาพการใช้แสงของระบบรับแสง 2 ของใบสะละในรอบวัน
5. พลังงานศักย์ของน้ำและปริมาณน้ำสัมพัทธ์ของใบสะละ
6. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (6.2 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)