อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

ผู้แต่ง : พรรณี ชื่นนคร, พรชัย ไพบูลย์ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 188 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-278-001-1
Format : PDF file
สารบัญ

บทสรุป           

1. บทนำ   
2. อัตราไหลของสารละลายในกิ่งของต้นมังคุด       
3. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของผลมังคุดในรอบวัน       
4. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบมังคุดในรอบวัน       
5. พลังงานศักย์ของน้ำของใบและของผลมังคุด       
6. การเปลี่ยนขนาดของผลมังคุด       
7. คุณสมบัติของสารละลายน้ำคั้นจากส่วนต่างๆของผลมังคุด       
8. สภาพอากาศและน้ำในดินของสวนมังคุด       
9. อุปกรณ์การศึกษา       

เอกสารอ้างอิง       
ภาคผนวกA: 3. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของผลมังคุดในรอบวัน       
ภาคผนวกB: 4. อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบมังคุดในรอบวัน       
ภาคผนวกC: 6. การเปลี่ยนขนาดของผลมังคุด       
ภาคผนวกD: 8. สภาพอากาศและน้ำในดินของสวนมังคุด

 

อ่านเรื่องเต็ม (21.0 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 2 พ.ค. 55)

 

 

งานวิจัยนี้ใช้งบดำเนินงานทั้งหมด รวมค่าใช้จ่าย บุคลากร และงบลงทุนด้านเครื่องมือของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ