การคัดเลือกพืชที่ให้เซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล

ผู้แต่ง : พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 37 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN :
Format : PDF file

อ่านเรื่องเต็ม (5.7 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 28 พ.ย. 55)งานวิจัยนี้ใช้งบดำเนินงานทั้งหมด รวมค่าใช้จ่าย บุคลากร และงบลงทุนด้านเครื่องมือของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ