ความสามารถของต้นยูคาลิปตัสในการใช้น้ำที่ให้ในช่วงฤดูแล้ง

ผู้แต่ง : พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 38 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN :
Format : PDF file

สืบเนื่องจากที่ต้นยูคาลิปตัสมีอัตราเติบโตต่ำในช่วงฤดูแล้ง จนถึงต้นตายในกรณีขาดน้ำรุนแรง บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ผู้ใช้บริการ ต้องการให้คณะวิจัยของห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศึกษาเพื่อประเมินเบื้องต้นว่า การให้น้ำในช่วงฤดูแล้งมีผลต่อการเติบโตของต้นยูคาลิปตัสหรือไม่ และเพียงไร

แนวการศึกษาจึงวัดอัตราไหลของน้ำผ่านลำต้น เปรียบเทียบระหว่างต้นยูคาลิปตัสที่มี กับที่ไม่มีการให้น้ำ พร้อมกับวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น โดยมีการให้น้ำในช่วงเดือนเมษายนที่ทั้งดินและอากาศมีสภาพแห้งจัด วัดอัตราไหลและการเปลี่ยนแปลงขนาดลำต้นเป็นระยะ จนไปถึงช่วงที่มีฝนตก ใช้ข้อมูลประเมินปริมาณน้ำที่ต้นดูดเข้าลำต้นและผลต่อการเติบโตของลำต้น เทียบกับปริมาณน้ำที่ให้

 

อ่านเรื่องเต็ม (8.7 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 25 ม.ค. 56)คณะวิจัยขอขอบคุณ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ที่เห็นความสำคัญของงานวิจัยและไว้วางใจใช้งานบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์ของพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และกรุณาอนุญาตให้คณะวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยนี้มาเผยแพร่ผ่านทาง website นี้ ซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาช่วยให้นักวิชาการมีความรู้และเข้าใจการใช้น้ำของต้นไม้มากขึ้น และสามารถบริหารจัดการวิธีการให้น้ำได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า