ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของสารละลายน้ำคั้นของอ้อยพันธุ์ K95-84ผู้แต่ง : ดวงสมร จิระชีวะนันท์ และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
จำนวนหน้า : 109 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2563
ISBN :
Format : PDF file

การศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสรีรวิทยาของอ้อยพันธุ์ K95-84 เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบ พัฒนาการของสารละลายน้ำคั้นของลำต้นเพื่อความเข้าใจพัฒนาการสะสมน้ำตาลในต้นอ้อย โดยจัดเก็บข้อมูลดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของแปลงอ้อย

2. ศักยภาพด้านการสังเคราะห์แสงของใบอ้อย

3. การตอบสนองของอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบอ้อยต่อสภาพอากาศ

4. ประสิทธิภาพการใช้แสงของระบบรับแสง 2 ของใบอ้อยในรอบวัน

5. พลังงานศักย์ของน้ำและปริมาณน้ำสัมพัทธ์ของใบอ้อย

6. พัฒนาการของสารละลายน้ำคั้น

 

อ่านเรื่องเต็ม (10.2 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ก.พ. 64)

 

คณะวิจัยขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนงานวิจัย โดยให้เข้าใช้พื้นที่ ให้เวลาของบุคลากร ในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการทำงานวิจัยทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ที่ทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้