ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันในสภาพแปลงยกร่องเขตทุ่งรังสิตผู้แต่ง

: พรชัย ไพบูลย์, พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

จำนวนหน้า : 97 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2564
ISBN :
Format : PDF file

 

ในช่วงปี 2547-2551 เกษตรกรมีความสนใจที่จะปลูกปาล์มน้ำมันในแปลงยกร่องของสวนส้มร้างเดิม โดยเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีระบบชลประทานทั่วถึง มีน้ำมากพอตลอดทั้งปี เกษตรกรหลายรายได้ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันนำร่องไปก่อนแล้ว แต่ไม่มั่นใจว่า การปลูกปาล์มน้ำมันในเขตทุ่งรังสิต ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันเชิงการค้าภายในเส้นรุ้ง ±10° จากเส้นศูนย์สูตร (Sime Darby, 2009) และดินที่มีสภาพเป็นกรดจัด จะให้ผลผลิตทะลายที่คุ้มค่าหรือไม่ เพราะไม่ปรากฎข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในเขตพื้นที่นี้ที่จะยืนยันว่าต้นปาล์มน้ำมันจะสามารถเติบโตให้ผลผลิตที่ดี มีเพียงองค์ความรู้ในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้และของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบการปลูกปาล์มน้ำมันที่แตกต่างจากพื้นที่ทุ่งรังสิตโดยสิ้นเชิง

ในปี 2551 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตทุ่งรังสิต จึงได้ขอเข้าพบคณะวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซึ่งมีข้อมูลและประสบการณ์ทำวิจัยด้านสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันในเขตภาคใต้มากว่า 20 ปี เพื่อรับความเห็น และเชิญให้ไปดูสวน

อ่านเรื่องเต็ม (17.5 MB)
Already downloaded  times (นับจากวันที่ 3 มิ.ย. 64)

 

คณะวิจัยขอขอบคุณ คุณเทวินทร์ เจริญนนทสิทธิ์ เกษตรกรเจ้าของสวน ที่ให้เข้าศึกษาต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกในสภาพแปลงยกร่องเขตทุ่งรังสิต ตลอดระยะเวลา 3 ปีในช่วงปี 2552-2555 เพื่อวัดสภาพอากาศและสภาวะของน้ำในดิน การเติบโตของราก การทำงานของใบปาล์มน้ำมัน และขอขอบคุณไมตรีจิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันระพีพัฒน์ ที่ให้ข้อมูลและความสนใจในงานวิจัยพื้นฐาน