คุยกับผู้รู้...เรื่องจัดการสวนอย่างไร จึงจะทำให้พืชใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 27 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2546

 

"การทำการเกษตรในบ้านเราไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืชให้ละเอียดกันทุกปี ยกเว้นพืชนั้นแสดงอาการผิดปกติ เพราะบ้านเรามีข้อมูลการสำรวจดิน การวิเคราะห์ดินมากแล้ว ซึ่งค่าวิเคราะห์แสดงว่าดินส่วนใหญ่เป็นกรด มีความสมบูรณ์ต่ำหรือมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ยกเว้นพื้นที่ใกล้ภูเขาหินปูนหรือในเขตดินใหม่ แต่ถึงอย่างไร ก็คิดให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีค่าเท่ากับศูนย์ คิดว่าปลูกพืชแล้วนำธาตุอาหารจากดินออกไปเท่าไหร่ ก็จะใส่กลับคืนไปให้ดินเท่านั้น ซึ่งเป็นการคิดตามหลักบัญชีกำไรขาดทุนให้ดิน"

 

อ่านเรื่องเต็ม

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)