ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ

คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ สิริกุล วะสี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - เมษายน 2548 หน้า 77-86

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (7.5MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)