ปริมาณธาตุอาหารหลักในต้นยางพารา RRIM 600

สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และจินตณา บางจั่น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2549 หน้า 353-364

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (6.1MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)