มวลชีวภาพของต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600

จินตณา บางจั่น และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2549 หน้า 341-351

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (5.5MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)