ผลการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง ของใบของต้นกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

จินดารัตน์ วัดจินดา และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549 หน้า 555-565

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (8.7MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ก.พ. 53)