การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน้ำในรอบวันของใบและผลแตงกวา (Cucumis sativus L.) ที่อายุผลต่างๆ กัน

วสิ ชัยสีหา และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2550 หน้า 259-269

 

 

 

 

Download Now (2.4MB)

This title has been downloaded

times (from 5.11.51)