ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอม โจ

พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2550 หน้า 405-413

 

 

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (2.9MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 5 พ.ย. 51)