ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม

รุ่งนภา แก้วทองราช และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2552 หน้า 401-410

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (8.0MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 4 ก.พ. 53)