อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล1,2,3,* และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2,4
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 หน้า 203-210

 

 

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (1.8MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 25 ม.ค. 55)


 

เนื่องจาก Paper นี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 หน้า 203-210 ไม่ปรากฎเลขกำกับในหลายสมการ และ/หรือ อยู่ในตำแหน่งที่ผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ตรงกับต้นฉบับ และเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จึงขอให้อ้างอิงข้อความจาก Paper ฉบับแก้ไข ที่นำมาให้ download ในที่นี้เท่านั้น



1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140,
Thailand
2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand
3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Biology Department, Faculty of Science, Naresuan University, Phisanulok 65000
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
* Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซด์
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม