อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันของใบผักโขม

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล1,2,3,* และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2,4
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 หน้า 203-210

 

 

 

 

อ่านเรื่องเต็ม (1.8MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 25 ม.ค. 55)


 

เนื่องจาก Paper นี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 หน้า 203-210 ไม่ปรากฎเลขกำกับในหลายสมการ และ/หรือ อยู่ในตำแหน่งที่ผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ตรงกับต้นฉบับ และเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จึงขอให้อ้างอิงข้อความจาก Paper ฉบับแก้ไข ที่นำมาให้ download ในที่นี้เท่านั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140,
Thailand
2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, Thailand
3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Biology Department, Faculty of Science, Naresuan University, Phisanulok 65000
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
* Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซด์
ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม