การลำเลียงน้ำเข้าออกและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำของผลมะเขือเทศในรอบวัน

สุขโฉม ณ นคร1,2 และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2,3*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 หน้า 33-45

 

อ่านเรื่องเต็ม (16.5MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 20 ธ.ค. 55)


เนื่องจาก Paper นี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 หน้า 33-45 มีสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์บางค่าตกหล่นไปและมีการเว้นวรรคผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ตรงกับต้นฉบับ และเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จึงขอให้อ้างอิงข้อความจาก Paper ฉบับแก้ไข ที่นำมาให้ download ในที่นี้เท่านั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand

2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO)/PERDO-CHE, Bangkok 10900, Thailand

3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand


* Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.