ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84

ประสิทธิ์ ขุนสนิท1 และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2,3*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม-ธันวาคม 2555 หน้า 217-226

 


อ่านเรื่องเต็ม (8.8 MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 28 เม.ย. 56)


 

เนื่องจาก Paper นี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม-ธันวาคม 2555 หน้า 217-226 มีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และการเว้นวรรคคำในส่วนของบทคัดย่อ (abstract) ผิดไปจากต้นฉบับก่อนส่งตีพิมพ์ ดังนั้น เจ้าของ Paper จึงได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ตรงกับต้นฉบับ และเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสี เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ จึงขอให้อ้างอิงข้อความจาก Paper ฉบับแก้ไข ที่นำมาให้ download ในที่นี้เท่านั้น


1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand

2 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand

3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO)/PERDO-CHE, Bangkok 10900, Thailand

* Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84