มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี

พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และกรุง สีตะธนี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552 หน้า 85-96

 
อ่านเรื่องเต็ม (10.6MB)

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 1 พ.ค. 52)