ปริมาณธาตุอาหารพืชของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล1,2,3* และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์1,2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 184-196

 อ่านเรื่องเต็ม

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 15 ก.ย. 63)


1 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand

2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO)/PERDO-CHE, Bangkok 10900, Thailand

3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
Biology Department, Faculty of Science, Naresuan University, Phisanulok 65000, Thailand

* Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.