แผ่นพับ คิดใหม่ ทำใหม่ สูตรและอัตราปุ๋ยข้าว

แผ่นพับ "คิดใหม่ ทำใหม่ สูตรและอัตราปุ๋ยข้าว" ที่ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม, ดร. พรชัย ไพบูลย์ และ ดร. พรรณี ชื่นนคร อาจารย์และนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำไปเผยแพร่องค์ความรู้ ในงาน "ส่งมอบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่ครัวโลก" ที่บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด ได้จัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบูรพากู่น้อย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแผ่นพับ

Already downloaded  times (นับจากวันที่ 26 พ.ย. 63)